การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

วันพุธ, 07 ธันวาคม 2565 15:14

        สรุปการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ โดยมี

        1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาตามความ ต้องการของประชาชนที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านมาจัดทำโครงการพัฒนา
2. เพื่อรวบรวมโครงการพัฒนาที่มาจากความต้องการของประชาชนมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ตรงกับความต้องการของประชาชน
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง ตลอดจน กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม
5. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
        2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนเข้าร่วม ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ กำนันตำบลนาสะไมย์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 -13 อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลนาสะไมย์ ผู้อำนวยการรพ.สต.นาสะไมย์ และตัวแทนประชาคมนาสะไมย์ จำนวนทั้งสิ้น 53 คน
        3. ผลจากการมีส่วนร่วม จากผลการการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปได้ดังนี้         ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้เรียงลำดับความสำคัญของกิจกรรม/โครงการ เพื่อบรรจุไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้ง 13 หมู่บ้าน และโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในเขตตำบลนาสะไมย์ และโครงการต่างๆ ที่ประชุมได้เสนอทั้งหมด         มติที่ประชุม เห็นชอบและส่งมอบเอกสารโครงการให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) และนำไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมฯ ต่อไป
        4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ ได้นำผลจากการมีส่วนร่วมไปดำเนินการ ตามมติที่ประชุม ดังนี้ 1. จัดทำสรุปการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาในเบื้องต้น 2. เมื่อการประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบทุกหมู่บ้านแล้ว จะนำข้อมูลที่มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆ มาสรุปอีกครั้ง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร พิจารณาโครงการที่มีการเสนอจากผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมในครั้งนี้ เพื่อจัดลำดับความเดือดร้อน ความจำเป็น ความเร่งด่วนของสิ่งที่มีการเสนอในที่ประชุม และจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนต่อไป 3. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จะนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการประชุมสภาเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้าน 4.ผู้บริหารรนำโครงการที่เสนอในที่ประชุมไปตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมฯ ต่อไป

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะไมย์ อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

วีดีทัศน์แนะนำอบต.นาสะไมย์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ